Informazions utilis

Ponts informatîfs e numars di savê

ita-31.jpg

Informazioni utili

PromoTurismoFVG Centri di informazion turistiche di Udin

Place Prin di Mai
T. 0432 295972
 
I ufizis di PromoTurismoFVG in place Prin di Mai a son vierts di lunis a sabide des 9.00 aes 13.00 e des 14.00 aes 18.00, in ocasion di Friuli DOC ancje domenie des 9:00 aes 13:00 e des 14:00 aes 18:00.

Informazions su Friuli Doc

Dulà lâ a durmî

Numars utii

Comant Polizie Locâl

T. 0432 1272329 (H 24/24) 
Vie Girardini 22 Sale Operative

Numar Unic Emergjencis

T. 112 (H 24/24)